آزمون جذب نيروي حجمي

شركت هاي دنيا كاران جنوب، برجمان ارشيا و حجمي اهواز شمين

مجري آزمون: مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان

از روز چهارشنبه مورخ 18 / 11 / 1396
لغایت سه شنبه مورخ 24 / 11 / 1396
ثبت نام
از روز شنبه مورخ 21 / 11 / 1396
لغایت پنجشنبه مورخ 26 / 11 / 1396
ویرایش اطلاعات
از روز شنبه مورخ 12 / 12 / 1396
لغایت پنجشنبه مورخ 17 / 12 / 1396
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 18 / 12 / 1396
زمان آزمون


در صورت بروز هرگونه مشكل و سؤالي با شماره تلفن 33345728-061 مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان به عنوان مجري آزمون در وقت اداري تماس حاصل نمايند.
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام
مشاهده اطلاعات
مشاهده نتیجه آزمون
شماره رهگیری را فراموش کرده ام